Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Dodávateľ: BIZMARK gifts, s.r.o.

Odberateľ: fyzická alebo právnická osoba s prideleným IČO, ktorá uzatvorí obchodý vzťahu so spoločnosťou BIZMARK gifts, s.r.o., a to vystavením emailovej objednávky, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy.

Predmetom dodania sô produkty alebo služby týkajúcich sa najme výroby a predaja reklamných predmetov záväzne objednaných odberateľom.

2. Objednávka produktu alebo služby

Produkt alebo službu Odberateľ objednáva bud e-mailom na adresu bizmark@bizmark.sk, alebo na inej adrese prevádzkovanej dodávateľom, alebo uzatvorením kúpnej zmluvy

Minimálna hodnota objednávky je 50 € bez DPH, pokiaľ nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak.
Všetky prijaté elektronické alebo emailové objednávky sú považované za záväzné.

V prípade, ak odberateľ odstúpi od zaslanej objednávky, môže dodávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % kúpnej ceny za objednaný produkt, od objednávky ktorého odberateľ upustil.

3. Dodanie tovaru

Dodanie produktu sa uskutočňuje buď osobne na adrese dodávateľa, dovozom tovaru k odberateľovi alebo doručenie kuriérskou službou odberateľovi alebo na miesto odberateľom určené. Cenu za prepravu tovaru hradí odberateľ, pokiaľ nieje vopred dohodnuté inak. Rozvoz tovaru uskutočňuje dodávateľ po Bratislavskom okrese bezplatne.

Pri osobnom prevzatí potvrdí odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa kompletnosť dodávky. Odberateľ sa zaväzuje prevziať tovar od dodávateľa do 10 dní od vyzvania, v prípade neskoršieho prevzatia tovaru má právo si dodávateľ účtovať náklady spojené so skladovaním tovaru.

Cenu prepravy tovaru účtujeme na základe aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti.

Termín dodania tovaru sa z pravidla pohybuje v rozpätí 10-14 dní, v závislosti na náklade, spôsobe a druhu potlače a na vyťaženosti tlačiarne. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob, o čom informuje odberateľ písomnou formou. Kupujúcemu v tom prípade nevzniká nárok na zrušenie ostatného objednaného tovaru. Bez ohľadu na vyššie uvedené, predávajúci vyvinie maximálne úsilie pre dodržanie uvádzaných termínov dodávok.

4. Ceny a zľavy

Všetky ceny na internetovej stránke www.bizmark.sk a www.bizmarkgifts.sk sú vždy uvádzané bez DPH. Z týchto cien môže dodávateľ poskytnúť odberateľovi množstevné zľavy. V prípade, že je odberateľom podnikateľský subjekt, ktorí uskutočňuje nákup u dodávateľa za účelom ďalšieho predaja, poskytne dodávateľ individuálne (rámcove) zľavy. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien.

5. Spôsob platby

Platba sa vykonáva výhradne na základe vystavenej faktúry, alebo zálohovej faktúry dodávateľom a to buď prevodom peňazí, alebo vkladom odberateľa na účet dodávateľa.
Platby sa vykonávajú v eurách.
.

6. Vlastníctvo produktu a riziká

Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k výrobkom a službám až úplným uhradením kúpnej ceny.

7. Záručná lehota a reklamačný poriadok

Záručná doba na produkt dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru, alebo služieb.
Pri uplatnení reklamácie odberateľ doručiť reklamovaný produkt na adresu dodávateľvrátane kópie dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom závady.
Vady musia byť oznámené písomne alebo e-mailom.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
V prípade, ak produkt nie je možné opraviť si dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.
Dodávateľ nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách, zapríčinených mechanicky, prírodnou katastrofou, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá dodávateľ odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku vady na produkte alebo nevyhovujúcej potlače.

8. Záverečné ustanovenia

V prípade, ak sa preukážu niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť.

Právne vzťahy vyplývajúce z týchto obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany si dohodli pre prípad riešenia sporov právomoc slovenských súdov v zmysle § 37e zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

Odberateľ uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

 

BIZMARK gifts, s.r.o.